جزوه آموزش روانشناسی تربیتی

جزوه آموزش روانشناسی تربیتی

این جزوه جز مجموعه جزوات خلاصه نکات منابع رشته روانشناسی تربیتی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوری ها می باشد،در قالب pdf و در 134 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 134
حجم 11545 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : تعریف روانشناسی پرورشی 

تعریف پرورش

پرورشو کارآموزی

تعریف آموزش

تفاوت یادگیری و رفتار

تفاوت رفتار با عملکرد

تفاوت یادگیری و تفکر 

مقایسه آموزش با یادگیری .

فصل دوم : پژوهش در روان شناسی پرورشی 

هدفهای روان شناسی پرورشی

مقایسه روشهای پژوهش کمی و کیفی

مراحل انجام پژوهش

فصل سوم : مراحل و هدف های آموزش 

طرح هفت مرحلهای هدف گزینی تایلر 

فصل چهارم : طبقه بندی هدف های آموزشی 

طبقه بندی بلوم از هدفهای آموزشی 

فصل پنجم : ویژگی های ورودی یادگیرندگان 

تعریف و مشخصات رفتار ورودی 

ویژگیهای رفتار ورودی 

فصل ششم : نظریه های رشد شناختی

رشد و یادگیری

فصل هفتم : نظریه های رفتاری یادگیری 

فصل هشتم : نظریه های شناختی یادگیری 

فصل نهم : نظریه چند پردازی یادگیری ( نظام یاد ) 

فصل دهم : نظریه سازندگی یادگیری 

فصل یازدهم : انگیزش و یادگیری 

فصل دوازدهم : روش های آموزش و غیر مستقیم 

فصل سیزدهم : آموزش برای یادگیری در حد تسلط 

فصل چهاردهم : آموزش به کمک روش های تغییر رفتار 

فصل پانزدهم : آموزش برنامه ای و ماشین آموزشی 

انواع برنامه های آموزشبرنامهای 

فصل شانزدهم : آموزش مهارت ها و راهبردهای یادگیری و مطالعه 

فصل هفدهم : آموزش مفاهیم و اصول 

فصل هجدهم : آموزش حل مسأله و تفکر انتقادی 

فصل نوزدهم : آموزش هوش و آفرینندگی 

فصل بیستم : مفاهیم کلی ارزشیابی 

فصل بیست و یکم : تهیه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

منابع

 

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول : تعریف روانشناسی پرورشی  

روانشناسی پرورشی چنانچه از نام آن پیداست برخاسته از دو نظـام مسـتقل یعنـی روانشناسـی و پـرورش ( آمـوزش و پرورش )

است .  

روانشناسی پرورشی شاخه یا از علم روان شناسی است که در خدمت پرورش کاران قرار دارد . روان شناسی خود یکی از شاخه یها

علوم تجربی و علوم تجربی نیز یکی از دانشها یا معرفتها ی بشری است . ویژگی مهم علوم تجربی این اسـت 

 که یافته های آن از راه مشاهده تجربی به دست یم دیآ . در علوم تجربی مشاهده به دو شـکل عمـده مشـاهده طبیعـی و مشاهده کنترل

شده صورت یم یگ رد . منظور از مشاهده طبیعی دقت کـردن در امـور هسـتی بـدون دخـل و تصـرف در آنهاست . مشاهده کنترل

شده به آن نوع مشاهده گفته یم شود که دانشـمند ابتـدا در موقعیتهـا ی مـورد نظـر خـود 

تغییراتی ایجاد نما یدو آن گاه به مشاهده نتایج حاصل می پردازد .  

روان شناسی علم مطالعه رفتار و فرآیندهای شناختی و ذهنی زیربنای رفتار است .  

تعریف پرورش  

پرورش عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمی و شناختی ، روانـی ، اجتمـاعی یـا بـه طور کلی

رشد شخصیت پرورش یابندگان در جهـت هنجارهـای مـورد پـذیرش جامعـه و نیـز کمـک بـه شـکوفا کـردن استعدادهای آنها است   

پرورش و کارآموزی  

هدف کار آموزی، بر خلاف پرورش ، شکوفا ساختن استعدادهای همه جانبه افراد یا رشد شخصـیت آنـان نیسـت بلکـه منظور آن

دادن فنون و مهارت یها مورد نیاز به کارآموزان برای انجام شغل یا حرفهیا معین است بنابراین کار آموزش را باید بخش کوچکی از

پرورش دانست که هدف آن تربیت افراد پذیرفتن مشاغل و تخصص یها گوناگون است

تفاوت های بین نهادهای پرورش و دوره های کارآموزی  

 1 – پرورش فرآیندی است گسترده و دراز مدت با هدف یها کلی و جامع ، در حالی که کارآموزی فعالیتی است محـدود و مشخص با

هدف یها دقیق که معمولاً در مدت زمانی نسبتاً کوتاه انجام یم ردیگ .  

 2 – پرورش غالباً وظیفه نهادهای رسمی و دولتی است در حالی که دوره یها کـارآموزی را بیشـتر مؤسسـات صـنعتی و خدماتی

خصوصی و گاه دولتی برای تأمین نیروی انسانی متخصص خود تأسیس و اداره یم کند .  3 – دوره یها پرورشی عموماً بسیار کلی و

جامع و مستمر هستند ، اما هدف یها کارآموزی معمولاً محـدود ، مشـخص ومقطعی هستند.  

 4 – در نظام یها پرورشی ، پرورش یابندگان آزادند تا با بهره گیری از امکانات گوناگون نهادهای پرورشی مانند معلمان ، 

دروس مختلف و … و با توجه به علائق و استعدادهای متنـوع خـود ، مسـیرهای دلخـواه را برگزیننـد . امـا در دور یهـا کارآموزی ،

کارآموزان موظفند به رغم علاقه ها و استعداد های مختلف خود به سوی هدف یها واحدی کـه در برنامـهآن دوره ها در نظر گرفته

شدهاند پیش بروند

و


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

خرید فایل word جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

دریافت فایل pdf جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

دانلود پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

خرید پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

دانلود فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

دریافت نمونه سوال جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

دانلود پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

خرید پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

دانلود مقاله جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

دریافت مقاله جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

خرید فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

دانلود تحقیق جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

خرید مقاله جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

دانلود فایل pdf جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از download

دانلود مقاله جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

خرید پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

دانلود فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

دریافت فایل word جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

خرید نمونه سوال جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

دانلود فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

دریافت فایل word جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

دانلود فایل word جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

خرید فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

دانلود تحقیق جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

دریافت فایل pdf جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

دانلود پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

خرید کارآموزی جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

دانلود فایل pdf جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

دانلود کارآموزی جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از www

دانلود مقاله جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

دریافت پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

خرید فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

خرید تحقیق جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

دریافت تحقیق جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

خرید فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

خرید فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

دریافت فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

دانلود فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

خرید نمونه سوال جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

دانلود تحقیق جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

دانلود تحقیق جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

خرید فایل word جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

دریافت فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

دانلود فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

دریافت فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

دانلود کارآموزی جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از word

دریافت تحقیق جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free

دانلود مقاله جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free

دانلود فایل pdf جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free

خرید تحقیق جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free

دانلود پروژه جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free

دریافت کارآموزی جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free

دانلود فایل word جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free

دریافت مقاله جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free

دانلود فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free

دانلود فایل جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free

دریافت فایل pdf جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free

خرید کارآموزی جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free

دانلود کارآموزی جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free

دریافت فایل word جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free

خرید تحقیق جزوه آموزش روانشناسی تربیتی از free


مطالب تصادفی