تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

تحقیق مسئوﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ دارای 247 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 247
حجم 1247 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله حقوق

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر

ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ،ﺗﻜﻤﻴﻞﻛﻨﻨﺪه و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ   وﻇﺎﻳﻒ دوﻟـﺖ 

 ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠـﻢ و ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷـﺮﻛﺖ 

اﻗﺪامﻫﺎ و اﺑﺘﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎ

ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ

 راﻫﻜﺎرﻫـــﺎی ﺗـــﺮوﻳﺞ ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮدوﻟﺘـــﻲ ﭘـــﺬﻳﺮی اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ در ﻳـــﻚ اﻗﺘـــﺼﺎد

 ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮب و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ    

 اﺑﺰارﻫﺎی اﺻﻠﻲ در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر         

قسمتی از متن :


ﭼﻜﻴﺪه 

 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﺟﺬاب اﺳﺖ؛ زﻳﺮا  آﻧﻬـﺎ را ﻗﺎدرﻣﻲ    ﻛﻨﺪﺗﻼشﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫـﺎ را ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺗﻜﻤﻴـﻞ و ﻳـﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻜﻤـﻞ ﻧﻘـﺶ ﺳـﻨﺘﻲ دوﻟـﺖ در ﺗـﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖﮔـﺬاری  .(Zappala, 2003)« اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎرا ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪدرﺧﺼﻮص  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫـﺎ در دﻧﻴـﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر اﻣﺮوزی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﺎ آﻧﭽﻪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤـﺪه ای ﻛـﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣـﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ اﺟﺘﻤـﺎعﭼﻴـﺴﺖ ؟

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲدر ﻗﺒـﺎل ﺟﺎﻣﻌـﻪ ای ﻛـﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻘﺎء و  ﺑﻪ  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺮدن ﺳﻮد اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی و ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  ﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ؟  
 ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺪرت ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺰرگ در ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﻛـﺸﻮرﻫﺎی دوﻟﺖ ،ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﺮدان و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﺑﺤـﺚﻫـﺎی ﻣﻬﻤـﻲ را درﺧـﺼﻮص  ﻧﻘـﺶ ﺗﺠﺎرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده وﺗﺄﻛﻴﺪ  ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ، ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻳــﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳــﻂ ﺣﻜﻮﻣـﺖها به ﻋﻨــﻮان  ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨــﺪه ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ، ﺳﻴﺎﺳــﺖ  ﮔــﺬاری ﻣﻄﻠــﻮب ﺻــﻮرت ﮔﻴــﺮد . در اﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﮔﺰﻳﻨــﻪ  ﻫــﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖﮔـﺬاری ﺣﻜﻮﻣـﺖ در ﻣـﻮرد اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع و ﻧﻘـﺶﻫـﺎی اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ در آن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

خرید فایل word تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دریافت فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

خرید پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دریافت نمونه سوال تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

خرید پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دانلود مقاله تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دریافت مقاله تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

خرید فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دانلود تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

خرید مقاله تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دانلود فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دانلود مقاله تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

خرید پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دریافت فایل word تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

خرید نمونه سوال تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دریافت فایل word تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود فایل word تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

خرید فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دریافت فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

خرید کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود مقاله تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دریافت پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

خرید فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

خرید تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دریافت تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

خرید فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

خرید فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دریافت فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

خرید نمونه سوال تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

خرید فایل word تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دریافت فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دریافت فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دریافت تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دانلود مقاله تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دانلود فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

خرید تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دریافت کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دانلود فایل word تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دریافت مقاله تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دریافت فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

خرید کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دانلود کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دریافت فایل word تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

خرید تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free


مطالب تصادفی